Pedagogisk verksamhet


Läroplanen för förskolan Lpfö18 och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen på Bergatrollet.
Barnens delaktighet är viktig och vi tar till vara på deras intressen och behov. Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande.

Den pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns lärande. Våra inspirerande lärmiljöer är utformande så att barnens utveckling och lärande främjas genom lek, kreativitet och skaparlust.

Större delen av dagen är barnen uppdelade i grupper. Genom dessa grupper får barnen goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Pedagogerna får också möjlighet att möta varje barn utifrån dennes behov.

Våra prioriterade mål 2023/24

  • Utveckla vårt jämställdhets arbeta och synliggöra det för vårdnadshavare.
  • Bergatrollets förskola är läscertifierad till sommaren 2024
  • Alla barn utefter deras förmåga får en förståelse för demokratiska principer och lär sig att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  • Tydliggöra för vårdnadshavare hur barnen är delaktiga och har inflytande över verksamheten.
  • Att varje enskilt barn känner en viss trygghet att börja förskoleklass.
  • Varje barn ska få möjlighet att använda och förstå digitala verktyg. Att all personal känner sig trygg med digitala verktygen.