Pedagogisk verksamhet


Läroplanen för förskolan Lpfö18 och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen på Bergatrollet.
Barnens delaktighet är viktig och vi tar till vara på deras intressen och behov. Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande.

Den pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns lärande. Våra inspirerande lärmiljöer är utformande så att barnens utveckling och lärande främjas genom lek, kreativitet och skaparlust.

Större delen av dagen är barnen uppdelade i grupper. Genom dessa grupper får barnen goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Pedagogerna får också möjlighet att möta varje barn utifrån dennes behov.

Våra prioriterade mål 2022/23

  • Vi strävar efter att barnen lär sig sammarbeta, känna sig trygga samt respektera och hjälpa varandra.
  • Alla barn utvecklar sitt språk och sina kommunikativa förmågor.
  • Alla barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka och ta ansvar över sin situation på Bergatrollets förskola
  • Ha ett bra samarbete med hemmet för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling, trygghet och lärande.
  • Att varje enskilt barn känner en viss trygghet att börja förskoleklass.
  • Varje barn ska få möjlighet att använda och förstå digitala verktyg efter ålder och mognad.