Pedagogisk verksamhet


Läroplanen för förskolan Lpfö18 och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen på Bergatrollet.
Barnens delaktighet är viktig och vi tar till vara på deras intressen och behov. Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande.

Den pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns lärande. Våra inspirerande lärmiljöer är utformande så att barnens utveckling och lärande främjas genom lek, kreativitet och skaparlust.

Större delen av dagen är barnen uppdelade i grupper. Genom dessa grupper får barnen goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Pedagogerna får också möjlighet att möta varje barn utifrån dennes behov.

Våra prioriterade mål 2021/22

  • Vi strävar efter att barnen lär sig sammarbeta, känna sig trygga samt respektera och hjälpa varandra.
  • Alla barn ska få bästa förutsättningarna att utveckla sin förståelse för matematik,naturvetenskap och teknik.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
  • Att vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  • Att varje enskilt barn känner en viss trygghet att börja förskoleklass.
  • Att barnen får en viss förståelse för källkritik.