Pedagogisk verksamhet


Läroplanen för förskolan Lpfö18 och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen på Bergatrollet.
Barnens delaktighet är viktig och vi tar till vara på deras intressen och behov. Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande.

Den pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns lärande. Våra inspirerande lärmiljöer är utformande så att barnens utveckling och lärande främjas genom lek, kreativitet och skaparlust.

Större delen av dagen är barnen uppdelade i grupper. Genom dessa grupper får barnen goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Pedagogerna får också möjlighet att möta varje barn utifrån dennes behov.

Våra prioriterade mål 2019/20 

  •  Bergatrollet blir Grön flagg certifierad.Vi arbetar med målen hav och vatten, hälsa och källsortering.
  •  Digitalisering, att skapa möjligheterför alla barn att utveckla sin förmåga att använda sig av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.