Pedagogisk verksamhet


Läroplanen för förskolan Lpfö18 och barnkonventionen ligger till grund för utbildningen på Bergatrollet.
Barnens delaktighet är viktig och vi tar till vara på deras intressen och behov. Vi uppmuntrar barnen till lärande, samspel, nyfikenhet och utforskande.

Den pedagogiska miljön har en stor betydelse för barns lärande. Våra inspirerande lärmiljöer är utformande så att barnens utveckling och lärande främjas genom lek, kreativitet och skaparlust.

Större delen av dagen är barnen uppdelade i grupper. Genom dessa grupper får barnen goda förutsättningar att lära sig och utvecklas. Pedagogerna får också möjlighet att möta varje barn utifrån dennes behov.

Våra prioriterade mål 2020/21

  • Personalen arbetar med ökat fokus på barnrättigheter (Barnkonventionen)
  • Alla barn ska få bästa förutsättningarna att utveckla sitt språk.
  • Under året har varje barn inflytande på såväl arbetssätt som på utbildningens innehåll.
  • Att vårdnadshavare får mer inblick i barnens inflytande.
  • Att varje enskilt barn känner en viss trygghet att börja förskoleklass.
  • Att barnen får en viss förståelse för källkritik.